Vedtægter

Vedtægter for Taarnborg Sogns Forsamlingshus

 § 1

Navn og hjemsted:

Institutionens navn er
TAARNBORG SOGNS FORSAMLINGSHUS
beliggende Frølundevej 50, Frølunde, (Tårnborg sogn), 4220 Korsør, og er en selvejende institution med hjemsted i Slagelse Kommune.

§ 2

Formål:

Institutionens formål er at drive, vedligeholde og opretholde
TAARNBORG SOGNS FORSAMLINGSHUS
som almennyttigt lokalt samlingssted for møder og andre fælles aktiviteter af idrætslig, kulturelt, oplysende, foreningsmæssig eller selskabelig art.

§ 3

Medlemmer:

Medlem af forsamlingshuset er samtlige tidligere andelshavere i det opløste ”Andelsselskabet Tårnborg sogns forsamlingshus”, ligesom enhver person, der føler sig knyttet til forsamlingshuset, kan blive med-lem af forsamlingshuset. Optagelsen skal godkendes af styrelsen og kan indankes for generalforsamlingen.
Der føres en fortegnelse over forsamlingshusets medlemmer.
Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af forsam-lingshusets formue eller til udbytte af nogen art, men giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Medlemmer har intet personligt ansvar for forsam-lingshusets forpligtelser.
Som æresmedlem kan styrelsen ved enstemmig beslutning herom udnævne et personligt medlem.

§ 4

Eksklusion:

Et medlem, der efter styrelsens opfattelse ved dets optræden di-rekte eller indirekte modarbejder den selvejende institutions formål eller arbejde, kan udelukkes som medlem af den selvejende institution for en fastsat tid eller for bestandigt.

Bestemmelse herom træffes af styrelsen.
Medlemmet kan efter eget ønske få ret til et møde med styrelsen forud for en eksklusion.
Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 5

Ejendom:

Den selvejende institution ejer den faste ejendom,
TAARNBORG SOGNS FORSAMLINGSHUS,
matr. nr. 27-c, Frølunde by, Tårnborg,
beliggende Frølundevej 50, 4220 Korsør,
med bygninger, inventar og beplantning, som af den tidligere ejer ”An-delsselskabet Tårnborg sogns forsamlingshus”, vederlagsfrit er overdraget til den selvejende institution.

§ 6

Drift & Vedligeholdelse:

Forsamlingshusets drift og vedligeholdelse gennemføres ved ud-lejning af forsamlingshusets ejendom til de foran angivne formål, bidrag fra medlemmer, tilskud fra ”Husets Venner ” og eventuelt det offentlige eller øvrige.
Et overskud ved driften anvendes til imødegåelse af fremtidige års underskud og i øvrigt til bedste for forsamlingshuset, til vedligeholdelse af bygninger, udvidelser m.m. 

§ 7

Generalforsamling:

Generalforsamlingen er forsamlingshusets højeste myndighed. Generalforsamlingen skal godkende køb og salg af fast ejendom, i hen-hold til §12 om kvalificeret majoritet.
Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Den indkaldes af styrelsen med mindst 14 dages varsel i den lokale presse og med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Beretning fra styrelsen om det forløbne år.
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af:
a. Styrelsesmedlemmer for 2 år, 4 i lige år, 3 i ulige år.
b. 2 Suppleanter til styrelsen for 1 år.
c. 1 Revisor for 2 år.
d. 1 Revisorsuppleant for 1 år.
7. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på den årlige generalforsamling skal indgives skriftligt til styrelsens formand senest 8 dage før general-forsamlingen.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når styrelsen eller mindst 10% af forsamlingshusets medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til styrelsen, der i så fald skal afholde denne senest 4 uger efter begæringens fremkomst. Indkaldelse skal ske som anført under § 7, og dagsordenen skal offentliggøres.

§ 9

Beslutninger:

Alle beslutninger på den ordinære eller ekstraordinære general-forsamling træffes ved almindelig stemmeflertal (se dog §12 angående afstemning om ændring af vedtægter, køb eller salg af ejendom eller in-stitutionens ophævelse). Om ønsket kan kræves skriftlig afstemning.

§ 10

Styrelsen:

Styrelsen består af 7 medlemmer, der skal være bosiddende i Slagelse Kommune. Styrelsen vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 og 4 årligt. Samtidig med valg til styrelsen foretages valg af 2 suppleanter for disse.
Styrelsen vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Styrelsen tegner institutionen.

§ 11

Økonomi og regnskab:

Regnskabsåret er kalenderåret. Hvert år inden 15. februar påhviler det kassereren, at sørge for udarbejdelse af driftsregnskab og status for det forløbne år og driftsbudget for det påbegyndte år.
Regnskabet skal, forsynet med underskrift og revisionspåtegning, være styrelsesformanden i hænde inden udgangen af februar måned.
Styrelsen kan beslutte at antage en regnskabsfører, der bistår kas-sereren med forsamlingshusets regnskabsmæssige opgaver, herunder med udfærdigelse af årsregnskab og driftsbudget.
Institutionens midler skal anbringes i pengeinstitut og eventuelle værdipapirer noteres i institutionens navn. 

§ 12

Vedtægter:

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af den selvejende in-stitutions vedtægter, salg af institutionens ejendom, køb af fast ejendom eller til vedtagelse af institutionens ophævelse kræves, at mindst 2/3 af forsamlingshusets medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Er 2/3 af forsamlingshusets medlemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslag er vedtaget med 2/3 af de repræsente-rede stemmer, indkalder styrelsen inden 14 dage en ny ekstraordinær ge-neralforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de på den ekstraordinære generalforsamling afgivne stemmer.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 13

Institutionens opløsning:

Dersom TAARNBORG SOGNS FORSAMLINGSHUS ikke længere har mulighed for at virke i henhold til formålsparagraffen, på-hviler det den selvejende institutions styrelse, at foranledige institutionen ophævet i overensstemmelse med nærværende vedtægter. Mulige over-skydende midler ved institutionens ophævelse tilfalder frivilligt ung-domsarbejde i Tårnborg sogn, således at midlerne, der indbetales til ad-ministrationen under Slagelse kommune, klausuleres som anført.

 Frølunde, den 2. marts 2013

 

Privatlivspolitik Taarnborg forsamlingshus bestyrelse, samt Husets Venner

Privatlivspolitik for forsamlingshusforeninger

30. april 2018 for seneste ændring i privatlivspolitikken

Taarnborg forsamlingshus bestyrelse

samt Husets Venner

 Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

                                                                                                                                                 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

aarnborg forsamlingshus bestyrelse er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: James Hansen

Adresse: Frølundevej 118 4220 Korsør

CVR: 262668311

Telefonnr.: 60142106

Mail: jamesgulla@hotmail.com;

Website: http://taarnborgforsamlingshus.dk/

 (A)            

 Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

o          Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato.

-      Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

Oplysninger om bestyrelse og suppleanter:

-      almindelige personoplysninger:

o        Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse

o        Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer

-       Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

o        CPR-nummer

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig,
I forbindelse med tilmelding og betaling:

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • ·           Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • ·           At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • ·           Behandling efter lovkrav
 • ·           Behandling med samtykke

Formålene:

1)      Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt
 • Administration af din relation til os

2)      Formål med behandling af oplysninger på bestyrelse og suppleanter:

 • bestyrelse og suppleanter hverv og pligter i foreningen
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af godtgørelser, refusioner og lignende
 • Administration af din relation til os

 Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af aktiviteter.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Da foreningen er medlem af fællesorganisation, sker der videregivelse af oplysninger om bestyrelse og suppleanter til denne, for at bestyrelse og suppleanter kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med aktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante organisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om bestyrelse og suppleanter organisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet bestyrelse og suppleanter:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Ulønnede bestyrelse og medhjælpere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt

bestyrelse og medhjælpere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, bestyrelse og suppleanter til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

•      Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

•      Retten til indsigt i egne personoplysninger

•      Retten til berigtigelse

•      Retten til sletning

•      Retten til begrænsning af behandling

•      Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

•      Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.06 | 14:52

Daglig mad ud af huset til frokost. Hvad går det ud på. Er det f.eks. Til ældre og hvad er prisen? Det er fordi jeg undersøger forskellige muligheder.

...
14.02 | 09:49
Fastelavnsfest 2018 har modtaget 1
12.02 | 21:18
Fastelavnsfest 2018 har modtaget 1
11.01 | 15:25
MAD UD AF HUSET har modtaget 2
Du kan lide denne side