for Taarnborg forsamlingshus og Vennerne

Persondata politikken

Privatlivspolitik for forsamlingshusforeninger

30. april 2018 for seneste ændring i privatlivspolitikken

Taarnborg forsamlingshus bestyrelse

samt Husets Venner

 Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

                                                                                                                                                 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

aarnborg forsamlingshus bestyrelse er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: James Hansen

Adresse: Frølundevej 118 4220 Korsør

CVR: 262668311

Telefonnr.: 60142106

Mail: jamesgulla@hotmail.com;

Website: http://taarnborgforsamlingshus.dk/

 (A)            

 Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

o          Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato.

-      Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

Oplysninger om bestyrelse og suppleanter:

-      almindelige personoplysninger:

o        Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse

o        Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer

-       Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

o        CPR-nummer

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig,
I forbindelse med tilmelding og betaling:

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • ·           Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • ·           At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • ·           Behandling efter lovkrav
 • ·           Behandling med samtykke

Formålene:

1)      Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt
 • Administration af din relation til os

2)      Formål med behandling af oplysninger på bestyrelse og suppleanter:

 • bestyrelse og suppleanter hverv og pligter i foreningen
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af godtgørelser, refusioner og lignende
 • Administration af din relation til os

 Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af aktiviteter.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Da foreningen er medlem af fællesorganisation, sker der videregivelse af oplysninger om bestyrelse og suppleanter til denne, for at bestyrelse og suppleanter kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med aktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante organisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om bestyrelse og suppleanter organisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet bestyrelse og suppleanter:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Ulønnede bestyrelse og medhjælpere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt

bestyrelse og medhjælpere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, bestyrelse og suppleanter til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

•      Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

•      Retten til indsigt i egne personoplysninger

•      Retten til berigtigelse

•      Retten til sletning

•      Retten til begrænsning af behandling

•      Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

•      Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

09.08 | 12:48

Hej
Hvornår starter mandagsbanko op igen?

Hilsen Dorrit

...
18.07 | 10:58

Hvornår starter bankospil op igen

...
03.09 | 14:41
Mad & drikkelse har modtaget 1
20.05 | 13:43
MANDAGSBANKO har modtaget 10
Du kan lide denne side