Vedtægter

Love

for

”Husets Venner”

 

 

Taarnborg Sogns Forsamlingshus


 

§ 1

Navn og hjemsted:

Foreningens navn er "Husets Venner", Tårnborg Sogns Forsamlingshus.

Foreningens formål er, at virke ved forskellige indtægtsgivende arrangementer til hjælp til forsamlingshuset til såvel anskaffelse af nyt inventar samt forbedringer og eventuelle udvidelser. "Husets Venner" kan også i akutte tilfælde bidrage med kontant tilskud.

Der kan også i særlige tilfælde ydes støtte til velgørende formål indenfor Tårnborg Sogn.

§ 2

Medlemmer:

Som medlemmer kan optages enhver
der har interesse i at støtte Taarnborg Sogns Forsamlingshus.

§ 3

Kontingent:

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

§ 4

Foreningens ledelse:

Foreningen ledes og dens midler administreres af en bestyrelse på 7 medlemmer, der skal være mindst 2 medlemmer i bestyrelsen fra Tårnborg Sogns Forsamlingshus's bestyrelse, øvrige medlemmer skal være bosat i Slagelse Kommune.

De 5 medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling.
Desuden vælges 2 suppleanter samt 2 revisorer + suppleanter.
Valget gælder for 2 år ad gangen, 2 medlemmer afgår lige årstal, 3 medlemmer ulige årstal.
De 2 medlemmer fra forsamlingshusets bestyrelse, vælges ud af dennes midte ved det konstituerende møde efter forsamlingshusets generalforsamling.
Bestyrelsen vælger selv formand og kasserer.

Bestyrelsesmøder indvarsles af formanden endvidere når et flertal af bestyrelsen ønsker det. Møderne er beslutningsdygtige når mindst 5 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende

 

§ 5

Generalforsamling:

Generalforsamlingen er øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og bekendtgøres senest 8 dage før afholdelsen med annoncering i et af de lokale blade.


§ 6

Indkomne forslag:

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 dage før dens afholdelse

 

§ 7

Generalforsamling afvikling:

Generalforsamlingen ledes af en uden for bestyrelsen valgt dirigent. Alle afgørelser sker ved simpel majoritet.
Til vedtagelse af nye love eller ændringer i de bestående kræves dog,
at mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal være for forslaget.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til mødtes antal.

 

§ 8

Ordinær generalforsamling:

Dagsorden på de ordinære generalforsamlinger er følgende:
l.                 Valg af dirigent.
2.                Formanden aflægger beretning.
3.                Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4.                Valg til bestyrelse + suppleanter.
                   Valg til revisor + suppleanter.
5.                Indkomne forslag.
6.                Eventuelt.

§ 9

Kontantbeholdning:

Kassererens kontantbeholdning må ikke overstige kr. 10.000,00. Øvrige pengemidler indsættes på en konto i et pengeinstitut. Beløb henstående på en sådan konto, kan kun hæves af kassereren samt et bestyrelsesmedlem i forening.

 

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel, såfremt bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne måtte ønske dette.

 

§ 11

Opløsning:

Foreningen kan kun opløses på en lovlig indvarslet generalforsamling, og kun hvis 2/3 af de mødte medlemmer stemmer herfor. Afstemningen sker skriftligt. I tilfælde af opløsning tilfalder eventuelle midler og aktiver Taarnborg Sogns Forsamlingshus

Således vedtaget på generalforsamlingerne den 26/2 1978,
den 20/2 1983, den 23/2 1992, den 17/2 2002 samt 19/2 2006. samt 23-2-2014

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

16.01 | 17:56

Nej
vides ikke på nuværende tidspunkt hvornår det kommer igang

...
16.01 | 16:52

er der banko mandag den 17 .1 2022
MVH Solveig

...
15.12 | 13:51

Desværre, det er aflyst grundet corona

...
15.12 | 12:09

Vil der blive afholdt juletræsfest d 28/12-21 ? Hvis der gør hvornår kommer der information om den ?

...
Du kan lide denne side