Sidst opdateret d. 1 oktober 2023

§ 1

Navn og hjemsted:

 

Institutionens navn er
TAARNBORG SOGNS FORSAMLINGSHUS
beliggende Frølundevej 50, Frølunde, (Tårnborg sogn), 4220 Korsør, og er en selvejende institution med hjemsted i Slagelse Kommune.

 

 

§ 2

Formål:

 

Institutionens formål er at drive, vedligeholde og opretholde
TAARNBORG  SOGNS FORSAMLINGSHUS
som almennyttigt lokalt samlingssted for møder og andre fælles aktiviteter af idrætslig, kulturelt, oplysende, foreningsmæssig eller selskabelig art.

 

§ 3

Medlemmer:

 

Medlem af forsamlingshuset er samtlige tidligere andelshavere i det opløste ”Andelsselskabet Tårnborg sogns forsamlingshus”, ligesom enhver person, der føler sig knyttet til forsamlingshuset, kan blive medlem af forsamlingshuset. Optagelsen skal godkendes af styrelsen og kan indankes for generalforsamlingen.

Der føres en fortegnelse over forsamlingshusets medlemmer.

Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af forsamlingshusets formue eller til udbytte af nogen art, men giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Medlemmer har intet personligt ansvar for forsamlingshusets forpligtelser.

Som æresmedlem kan styrelsen ved enstemmig beslutning herom udnævne et personligt medlem.

 

 

§ 4

Eksklusion:

 

Et medlem, der efter styrelsens opfattelse ved dets optræden direkte eller indirekte modarbejder den selvejende institutions formål eller arbejde, kan udelukkes som medlem af den selvejende institution for en fastsat tid eller for bestandigt.

Bestemmelse herom træffes af styrelsen.

Medlemmet kan efter eget ønske få ret til et møde med styrelsen forud for en eksklusion.

Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

 

§ 5

Ejendom:

 

Den selvejende institution ejer den faste ejendom,
TAARNBORG SOGNS FORSAMLINGSHUS
,
matr. nr. 27-c, Frølunde by, Tårnborg,
beliggende Frølundevej 50, 4220 Korsør,
med bygninger, inventar og beplantning, som af den tidligere ejer ”Andelsselskabet Tårnborg sogns forsamlingshus”, vederlagsfrit er overdraget til den selvejende institution.

 

§ 6

Drift & Vedligeholdelse:

 

Forsamlingshusets drift og vedligeholdelse gennemføres ved udlejning af forsamlingshusets ejendom til de foran angivne formål, bidrag fra medlemmer, tilskud fra ”Husets Venner ” og eventuelt det offentlige eller øvrige.

Et overskud ved driften anvendes til imødegåelse af fremtidige års underskud og i øvrigt til bedste for forsamlingshuset, til vedligeholdelse af bygninger, udvidelser m.m.

 

§ 7

Generalforsamling:

 

Generalforsamlingen er forsamlingshusets højeste myndighed. Generalforsamlingen skal godkende køb og salg af fast ejendom, i henhold til §12 om kvalificeret majoritet.

Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Den indkaldes af styrelsen med mindst 14 dages varsel i den lokale presse og med følgende dagsorden:

 

1.         Valg af dirigent.                     

2.         Valg af stemmetællere.           

3.         Beretning fra styrelsen om det forløbne år.               

4.         Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

5.    Indkomne forslag.

                   6.    Valg af:

a.    Styrelsesmedlemmer for 2 år, 4 i lige år, 3 i ulige år.

b.    2 Suppleanter til styrelsen for 1 år.

c.    1 Revisor for 2 år.

d.    1 Revisorsuppleant for 1 år.

7.         Eventuelt.

 

Forslag som ønskes behandlet på den årlige generalforsamling skal indgives skriftligt til styrelsens formand senest 8 dage før generalforsamlingen.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

 

§ 8 

Ekstraordinær generalforsamling:

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når styrelsen eller mindst 10% af forsamlingshusets medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til styrelsen, der i så fald skal afholde denne senest 4 uger efter begæringens fremkomst. Indkaldelse skal ske som anført under § 7, og dagsordenen skal offentliggøres.


 

 

 

§ 9

Beslutninger:

 

Alle beslutninger på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal (se dog §12 angående afstemning om ændring af vedtægter, køb eller salg af ejendom eller institutionens ophævelse). Om ønsket kan kræves skriftlig afstemning.

 

 

§ 10

Styrelsen:

 

Styrelsen består af 7 medlemmer, der skal være bosiddende i Slagelse Kommune. Styrelsen vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 og 4 årligt. Samtidig med valg til styrelsen foretages valg af 2 suppleanter for disse.

Styrelsen vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Styrelsen tegner institutionen.

 

 

§ 11

Økonomi og regnskab:

 

Regnskabsåret er kalenderåret. Hvert år inden 15. februar påhviler det kassereren, at sørge for udarbejdelse af driftsregnskab og status for det forløbne år og driftsbudget for det påbegyndte år.

Regnskabet skal, forsynet med underskrift og revisionspåtegning, være styrelsesformanden i hænde inden udgangen af februar måned.

Styrelsen kan beslutte at antage en regnskabsfører, der bistår kassereren med forsamlingshusets regnskabsmæssige opgaver, herunder med udfærdigelse af årsregnskab og driftsbudget.

Institutionens midler skal anbringes i pengeinstitut og eventuelle værdipapirer noteres i institutionens navn.


 

§ 12

Vedtægter:

 

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af den selvejende institutions vedtægter, salg af institutionens ejendom, køb af fast ejendom eller til vedtagelse af institutionens ophævelse kræves, at mindst 2/3 af forsamlingshusets medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Er 2/3 af forsamlingshusets medlemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslag er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede stemmer, indkalder styrelsen inden 14 dage en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de på den ekstraordinære generalforsamling afgivne stemmer.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 13

Institutionens opløsning:

 

Dersom TAARNBORG SOGNS FORSAMLINGSHUS ikke længere har mulighed for at virke i henhold til formålsparagraffen, påhviler det den selvejende institutions styrelse, at foranledige institutionen ophævet i overensstemmelse med nærværende vedtægter. Mulige overskydende midler ved institutionens ophævelse tilfalder frivilligt ungdomsarbejde i Tårnborg sogn, således at midlerne, der indbetales til administrationen under Slagelse kommune, klausuleres som anført.

Frølunde, den 2. marts 2013Bekræftet af generalforsamlingen den 17. marts 2018

Dirigent 

Huset bestyrelse